Oferty pracy

 

Dyrektor Szkoły  Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach uprzejmie informuje, że nabór stanowisko sekretarza został zakończony.

 Od 1 września 2015 roku funkcję sekretarza pełnić będzie pani  Patrycja Przydacz.

 ...............................................................................................................................

Dyrektor Szkoły  Podstawowej nr 1

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Katowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

SEKRETARZ SZKOŁY 

1. Wymagania formalne:

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2014r, poz.1202, ze zm.), preferowane wykształcenie wyższe, - pięcioletni staż pracy na stanowisku biurowym - mile widziana praktyka na stanowisku sekretarza szkoły

2. Wymagania dodatkowe:

a. dobra znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, znajomość zagadnień kadrowych, znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania, mile widziana znajomość przepisów Prawo Zamówień Publicznych,

b. biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word , Excel) oraz Internetu i poczty elektronicznej,

c. swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych, łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

d. umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do SIO, GUS itp.,

e. komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

I    W  zakresie spraw kadrowych:

1. prowadzenie spraw osobowych pracowników szkoły,

2. dokumentowanie ewidencji czasu pracy i list obecności,

3. prowadzenie dokumentacji urlopowej, przygotowywanie projektu planu urlopów,

4.  zgłaszanie do księgowości terminów przeszeregowań, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i innych dodatków zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowywanie stosownych dokumentów w tym zakresie,

5. prowadzenie odpowiednich rejestrów dotyczących pracowników w zakresie spraw osobowych, zatrudnienia itp.

6. przygotowywanie sprawozdań GUS oraz innych sprawozdań oświatowych,

kadrowych do WE, KO , SIO,

7. przygotowywanie i przechowywanie korespondencji zgodnie z obowiązującymi zasadami kancelaryjnymi

8.  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

9. przygotowywanie projektów pism na zlecenie dyrektora lub wicedyrektora szkoły,

10. prowadzenie sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem tajemnicy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

11. przygotowanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań,

12. dokonywanie zakupów artykułów koniecznych do funkcjonowania placówki, nadzór nad wydatkowaniem zgodnie  z planem budżetowym,

13. archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

14. prowadzenie składnicy akt,

15. wykonywanie prac biurowo – administracyjnych,

16. prowadzenie bieżącej korespondencji,

17. prowadzenie ksiąg  inwentarzowych, pomoc w organizowaniu inwentaryzacji,

18. opracowywanie wspólnie z dyrektorem szkoły projektu planu finansowego szkoły,  obsługa programu PABS,

19. sporządzanie projektów umów wynajmu oraz umów – zleceń,

20. wypisywanie rachunków za wynajmy, BHP  oraz  umów – zleceń,

21. sumienne i rzetelne gospodarowanie środkami finansowymi oraz przestrzeganie  dyscypliny finansowej,

22 prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.

II   W zakresie spraw uczniowskich i sekretariatu:

  1. wypisywanie i wydawanie legitymacji uczniowskich, kart rowerowych a także stosownych zaświadczeń, prowadzenie ewidencji z tym związanej oraz kontrola wykonywania tego obowiązku,

  2. prowadzenie księgi uczniów, księgi dzieci oraz stosownych rejestrów związanych   z realizacją obowiązku szkolnego i przebiegiem nauki,

  3. wykonywanie odpisów świadectw szkolnych, oraz duplikatów legitymacji szkolnych,

  4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej ruchu uczniów,

  5. prowadzenie imiennej ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń z przeprowadzonego sprawdzianu klas szóstych.

III      W zakresie spraw porządkowych i dyscyplinarnych:

  1. właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów przestrzeganie terminów załatwianych spraw oraz doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,

  2. sekretarz szkoły podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi.

4. Warunki pracy i płacy:

Zatrudnienie na pełny etat w oparciu o  umowę o pracę, na początek na czas określony -  6 miesiący, z możliwością przedłużenia. Docelowo praca na czas nieokreślony. Praca w  pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.

5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys - CV,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,

5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6. oświadczenie o niekaralności.

Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 26 czerwca  2015r. (piątek) do godz. 1500 do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach, ul Jagiellońska 18 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Nabór na stanowisko sekretarza szkoły"

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Katowicach telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 1 w Katowicach.  Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.)”

 

 

Iwona Brzezińska

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Katowicach

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2014 20:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Brzezińska
Ilość wyświetleń: 1779
13 lipca 2015 15:14 (Aleksandra Piotrowska) - Zmiana treści zakładki.
13 lipca 2015 15:14 (Aleksandra Piotrowska) - Zmiana treści zakładki.
12 czerwca 2015 08:53 (Aleksandra Piotrowska) - Zmiana treści zakładki.